【TTSA 2019會長副會長選舉結果公告】

本會於2018年12月15日舉辦之2019會長副會長選舉結果公告

選舉結果:早稻田大學 會長候選人  劉冠賢
                   立教大學   副會長候選人 李侑虔               得票數: 14.46

                   早稻田大學 會長候選人    方宣予  
                   早稻田大學 副會長候選人 白辰安              得票數:9.52

由早稻田大學劉冠賢及立教大學李侑虔當選2019TTSA正副會長。
開票錄影請參考:https://drive.google.com/file/d/1nCn8pvhqDYV-5BvhR4kXKdLNUICR9X6X/view